આજીવન દાતાશ્રીઓ

શ્રી જેરામભાઈ પદમશીભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી ઝુંઝાભાઈ પદમશીભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી વલ્લભભાઈ પદમશીભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી ધરમભાઇ પદમશીભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી વિરેન્દ્રભાઈ દેવજીભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી વિનોદભાઈ જેરામભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી વિજયભાઈ વલ્લભભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી સંજયભાઈ ઝુંઝાભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી નીકેનભાઈ વિરેન્દ્રભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી ધ્વનિલભાઈ ધરમભાઇ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી લાભુભાઈ હરજીભાઈ ગઢીયા
(રામપરા)
શ્રી જગદીશભાઈ લાભુભાઈ ગઢીયા
(રામપરા)
શ્રી કેનીશ જગદીશભાઈ ગઢીયા
(રામપરા)
સ્વ.વિનોદભાઈ સોહનભાઈ સાકરીયા
(રામપરા)
સ્વ.પાયલબેન દેવરાજભાઈ અણધણ
(નાવડા)
સ્વ.ગૌરીબેન ધરમશીભાઈ ચક્લાસીયા
(જાળીલા)
સ્વ.ધરમશીભાઈ ડુંગરભાઈ ચક્લાસીયા
(જાળીલા)
સ્વ.લાલજીભાઈ મનજીભાઈ ડાંગશીયા
(ભડીયાદ)
સ્વ.ભાવનાબેન લવજીભાઈ માંગુકિયા
(નાવડા)
શ્રી કાળુભાઈ રવજીભાઈ વડશક
(શાહપુર)
શ્રી ગોપાળભાઈ ગણેશભાઈ ચોવટીયા
(ભલગામડા)
શ્રી વલ્લભભાઈ મોહનભાઈ લખાણી
(નાવડા)
શ્રી કાનજીભાઈ દેવજીભાઈ ગોળકીયા
(ચંદરવા)
શ્રી સવજીભાઈ રણછોડભાઈ મોરડીયા
(ઓતારીયા)
શ્રી ઝવેરભાઈ મોહનભાઈ ડાભી
(રામપરા)
શ્રી ભીખાભાઈ મોહનભાઈ મોણપરા
(સાળંગપુર)
શ્રી વલ્લભભાઈ પી.સવાણી
(ગુંદા)
શ્રી રવજીભાઈ ધરમશીભાઈ પાવશીયા
(ગુંદા)
સ્વ.પરસોત્તમભાઈ હરિભાઈ અણધણ
(નાવડા)
શ્રી માવજીભાઈ પ્રેમજીભાઈ સવાણી
(ગુંદા)
શ્રી નાનુભાઈ મોહનભાઈ વિડીયા
(ઢાઢોદર)
શ્રી જાદવભાઈ રામજીભાઈ મોણપરા
(નાવડા)
શ્રી રમણભાઈ ઓધવજીભાઈ ડુંગરાણી
(નાવડા)
શ્રી જયદેવભાઈ ભીમજીભાઈ દિયોરા
(નાવડા)
શ્રી યોગેશભાઈ ઠાકરશીભાઈ ચલોડીયા
(ખાંભડા)
શ્રી દેવરાજભાઈ કરશનભાઈ સવાણી
(નાવડા)
ડૉ.પંકજભાઈ હરિભાઈ ચક્લાશીયા
(જાળીલા)
શ્રી ડાહ્યાભાઈ નારણભાઈ ગાબાણી
(ગોધાવટા)
શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ જીવરાજભાઈ પટેલ
(સુરેન્દ્રબાગ)
શ્રી દેવરાજભાઈ કરમશીભાઈ સાકરીયા
(રામપરા)
શ્રી પ્રાગજીભાઈ પરસોત્તમભાઈ ચક્લાશીયા
(જાળીલા)
શ્રી ગોવિંદભાઈ ભગવાનભાઈ કળથીયા
(કુંડલી)
શ્રી તળશીભાઈ ધનજીભાઈ ચલોડીયા
(ખાંભડા)
શ્રી મનજીભાઈ શામજીભાઈ સવાણી
(જીવાપર)
શ્રી અશોકભાઈ ભીમજીભાઈ મોણપરા
(નાવડા)
શ્રી મનજીભાઈ તળશીભાઈ ગઢીયા
(રોજીદ)
સ્વ.બાબુભાઈ મુળજીભાઈ પવશીયા
(જીવાપર)
સ્વ.કરમશીભાઈ રવજીભાઈ ડાભી
(રામપરા)
શ્રી પરસોત્તમભાઈ ભગવાનભાઈ બોદરા
(નાવડા)
સ્વ.માધાભાઈ રામજીભાઈ લાવરી
(પચ્છમ)
સ્વ.માવજીભાઈ ધરમશીભાઈ અણધણ
(નાવડા)
શ્રી દેવશીભાઈ રવજીભાઈ અણધણ
(નાવડા)
શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ સવજીભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી જાદવભાઈ ખીમજીભાઈ પાવશીયા
(નાવડા)
શ્રી હિરાભાઈ નરશીભાઈ હડકીયા
(સાલાસર)
શ્રી વલ્લભભાઈ ભગવાનભાઈ ખાવડીયા
(ગાંફ)
શ્રી પ્રેમજીભાઈ શામજીભાઈ ધામેલીયા
(બુરાનપુરા)
શ્રી ખાંભડા પટેલ પ્રગતિ મંડળ,સુરત
(ખાંભડા)
શ્રી લવજીભાઈ ધરમશીભાઈ પાવશીયા
(ગુંદા)
શ્રી નારણભાઈ ગગજીભાઈ ઈટાળીયા
(પોલારપુર)
શ્રી રામજીભાઈ અરજણભાઈ બાઢીવાળા
(ઓતારીયા)
શ્રી જેરામભાઈ દેવજીભાઈ ડુંગરાણી
(રોજીદ)
શ્રી ગણેશભાઈ કરશનભાઈ મોણપરા
(નાવડા)
શ્રી વીરજીભાઈ ગોવિંદભાઈ શેટા
(રામપરા)
શ્રી ગોવિંદભાઈ વીરાભાઈ સાસાણી
(ઉમરગઢ)
શ્રી દેવજીભાઈ કાનજીભાઈ ઈટાળીયા
(ભીમનાથ)
શ્રી મહેશભાઈ ભગવાનભાઈ ઈટાળીયા
(ભીમનાથ)
શ્રી ક્રાંતિભાઈ માધાભાઈ ચલોડીયા
(ખાંભડા)
શ્રી મનુભાઈ મોહનભાઈ સોજીત્રા
(ખાંભડા)
શ્રી અશોકભાઈ આંબાભાઈ સુતરીયા
(જીવાપર)
સ્વ.રવજીભાઈ રામજીભાઈ વિરડીયા
(સાંગાસર)
શ્રી વલ્લભભાઈ રવજીભાઈ વિરડીયા
(સાંગાસર)
શ્રી પુલકિત વલ્લભભાઈ વિરડીયા
(સાંગાસર)
સ્વ.કરશનભાઈ વાલજીભાઈ સવાણી
(નાવડા)
શ્રી નૈષધ ઝવેરભાઈ ડાભી
(રામપરા)
સ્વ.ભીમજીભાઈ હરજીભાઈ ગઢીયા
(ચંદરવા)
શ્રી જાદવભાઈ પરસોત્તમભાઈ માંગુકિયા
(તગડી)
શ્રી જગદીશભાઈ લાભુભાઈ ગઢીયા
(રામપરા)
શ્રી લાલજીભાઈ હરજીભાઈ સુતરીયા
(જીવાપર)
શ્રી ભગવાનભાઈ તળશીભાઈ સવાણી
(જીવાપર)
શ્રી કરશનભાઈ લાલજીભાઈ ઈટાલીયા
(ગોરાસુ)
શ્રી મનજીભાઈ ઠાકરશીભાઈ લાખાણી
(નાવડા)
શ્રી મંગળદાસ તિલકભાઈ ખાંભડીયા
(ચોકડી)
શ્રી ગોવિંદભાઈ સવજીભાઈ ઢોલા
(સુંદરીયાણા)
શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ કાનજીભાઈ ચલોડીયા
(ખાંભડા)
શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પ્રાગજીભાઈ ચક્લાશીયા
(જાળીયા)
શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ગણેશભાઈ બોધરા
(પીપરીયા)
શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરસોત્તમભાઈ ચલોડીયા
(ખાંભડા)
શ્રી દેવજીભાઈ કુંવરજીભાઈ ગોળકીયા
(ચંદરવા)
શ્રી પ્રાણલાલહરજીભાઈ પટેલ
(બાજરકા)
સ્વ.દિક્ષીતભાઈ ગીરીશભાઈ ડાભી
(રામપરા)
સ્વ.નાનજીભાઈ શંભુભાઈ ચલોડીયા
(ખાંભડા)
સ્વ.સંતોકબેન નાનજીભાઈ ચલોડીયા
(ખાંભડા)
શ્રી માધવજીભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ ઘેલાણી
(વૈયા)
શ્રી ભીખાભાઈ વાલજીભાઈ સોનાણી
(રોજીદ)
શ્રી ગોરધનભાઈ થોભણભાઈ ડુંગરાણી
(રોજીદ)
શ્રી વાલજીભાઈ નાગજીભાઈ સોનાણી
(ગોધાવટા)
શ્રી પ્રેમજીભાઈ રાઘવભાઈ ડાંગશીયા
(ભડીયાદ)
શ્રી મોહનભાઈ મુળજીભાઈ કાંસોદરીયા
(સાળંગપુર)
શ્રી રમેશભાઈ કાનજીભાઈ વિરડીયા
(ઢાઢોદર)
શ્રી ઘનશ્યામભાઈ રવજીભાઈ વાઘાણી
(નાવડા)
શ્રી જીવરાજભાઈ મોહનભાઈ અણધણ
(નાવડા)
સ્વ.ઈશ્વરભાઈ ધનજીભાઈ ચલોડીયા
(ખાંભડા)
શ્રી મહેશભાઈ ધનજીભાઈ ઘેલાણી
(આકરું)
શ્રી જીવરાજભાઈ માવજીભાઈ પાવશીયા
(ગુંદા)
શ્રી દયાળભાઈ રામજીભાઈ વાઘાણી
(પીપરીયા)
શ્રી બાબુભાઈ લાલજીભાઈ બોધરા
(પીપરીયા)
શ્રી નટવરભાઈ નારણભાઈ સોનાણી
(ગોધાવટા)
શ્રી નિતીનભાઈ નારણભાઈ હિહોરીયા
(સાલાસર)
શ્રી રણછોડભાઈ નરશીભાઈ ઈટાળીયા
(પોલારપુર)
શ્રી ઉમેશભાઈ જીવરાજભાઈ ડુંગરાણી
(આકરું)
શ્રી કરશનભાઈ નરશીભાઈ મેંદપરા
(ગુંદા)
શ્રી મોહનભાઈ જેરામભાઈ લવાણી
(સાળંગપુર)
શ્રી રવજીભાઈ મોહનભાઈ પાવશીયા
(નાવડા)
શ્રી સમસ્ત રોજીદ ગામ યુવક મંડળ,સુરત


શૈક્ષણિક-સાંસ્કૃતિક સ્પર્ધાના ઇનામના દાતાશ્રીઓ

શ્રી પ્રાગજીભાઈ હરજીભાઈ દિયોરા
(પીપરીયા)
શ્રી ભાયલાલભાઇ ધનજીભાઈ ડુંગરાણી
(રોજીદ)


તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ આપનાર આજીવન દાતાશ્રીઓ

શ્રી કાળુભાઈ જીવરાજભાઈ ડુંગરાણી
(રોજીદ)
શ્રી સવજીભાઈ નારણભાઈ ડુંગરાણી
(રોજીદ)
શ્રી ગોરધનભાઈ ધનજીભાઈ ડુંગરાણી
(રોજીદ)
શ્રી ભીમજીભાઈ અમરશીભાઈ ડુંગરાણી
(રોજીદ)
શ્રી જસમતભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ ગોળકીયા
(રોજીદ)
શ્રી હીરાભાઈ ગોવિંદભાઈ સોનાણી
(રોજીદ)
શ્રી કાંતિભાઈ નારણભાઈ સોનાણી
(ગોધાવટા)
શ્રી રણછોડભાઈ સવજીભાઈ ઢોલા
(દેવળીયા)
સ્વ.શીવુંબેન શામજીભાઈ પાવશીયા
(સાળંગપુર)
શ્રી મણીલાલ નરશીભાઈ કળથીયા
(કુંડલી)
શ્રી રણછોડભાઈ અરજણભાઈ લવાણી
(સાળંગપુર)
શ્રી દેવરાજભાઈ પ્રેમજીભાઈ મોણપરા
(નાવડા)
શ્રી રમેશભાઈ ભીમજીભાઈ દિયોરા
(રામપરા)
શ્રી કિશોરભાઈ લાલજીભાઈ બાઢીયાળા
(ઓતારીયા)
શ્રી કલ્યાણભાઈ કરમશીભાઈ સુતરીયા
(નાવડા)
શ્રી ઈશ્વરભાઈ પ્રેમજીભાઈ સવાણી
(ગુંદા)
શ્રી ધરમશીભાઈ નાનુભાઈ ગઢીયા
(ચંદરવા)
ગં.સ્વ.જમનાબેન ભીમજીભાઈ ગઢીયા
(ચંદરવા)
શ્રી સુરેશભાઈ કલ્યાણભાઈ મોણપરા
(નાવડા)
શ્રી ભરતભાઈ ઠાકરશીભાઈ વાઘાણી
(ગોરાસુ)
શ્રી રમેશભાઈ પ્રેમજીભાઈ રોહીશાળીયા
(ભીમનાથ)
સ્વ.ધરમશીભાઈ હરજીભાઈ બોધરા
(પીપરીયા)
શ્રી ધંધુકા તાલુકા ડૉકટસઁ & પેરામેડીકલ
ગ્રુપ(સુરત)
શ્રી વેલજીભાઈ પોપટભાઈ કળથીયા
(કુંડલી)
શ્રી રણછોડભાઈ નરશીભાઈ કળથીયા
(કુંડલી)
શ્રી અશોકભાઈ ગોપાળભાઈ ધોળકીયા
(ખાંભડા)
શ્રી મિલનભાઈ સવજીભાઈ પટેલ
(ખસતા)
શ્રી વિજયભાઈ ગોવિંદભાઈ ડુંગરાણી
(આકરું)


અંગેજી માધ્યમ ઇનામના આજીવન દાતાશ્રીઓ

શ્રી કાળુભાઈ કાનજીભાઈ ઈટાળીયા
(ભીમનાથ)
શ્રી ભરતભાઈ ભીમજીભાઈ ગઢીયા
(ચંદરવા)
શ્રી બર્શીભાઈ ભગવાનભાઈ રૂપણી
(ઉમરગઢ)
શ્રી ગોપાળભાઈ શામજીભાઈ પાવશીયા
(સાળંગપુર)
શ્રી રણછોડભાઈ અરજણભાઈ લવાણી
(સાળંગપુર)
શ્રી રમેશભાઈ શામજીભાઈ પાવશીયા
(સાળંગપુર)
શ્રી મોહનભાઈ રવજીભાઈ ડાભી
(રામપરા)
શ્રી જગદીશભાઈ લાભુભાઈ ગઢીયા
(રામપરા)
શ્રી બીપીનભાઈ લાલજીભાઈ ગઢીયા
(રામપરા)
શ્રી જીતુભાઈ નથુભાઈ વાઘાણી
(નાવડા)
શ્રી દિલીપભાઈ ભગવાનભાઈ મોણપરા
(નાવડા)
સ્વ.માવજીભાઈ ધરમશીભાઈ પાવશીયા
(ગુંદા)


મહિલા મંચ- વિશિષ્ટ દાતાશ્રીઓ

શ્રીમતી ગૌરીબેન જેરામભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રીમતી ચંપાબેન પોપટભાઈ ડુંગરાણી
(આકરું)
શ્રીમતી રેખાબેન જસમતભાઈ વિડીયા
(ઢાઢોદર)
શ્રીમતી અંજુબેન દેવરાજભાઈ મોણપરા
(નાવડા)
શ્રીમતી અંજવાળીબેન વલ્લભભાઈ સવાણી
(ગુંદા)
શ્રીમતી શાંતાબેન ઈશ્વરભાઈ સવાણી
(ગુંદા)
શ્રીમતી લીલાબેન રવજીભાઈ પવાશીયા
(ગુંદા)
શ્રીમતી ગૌરીબેન ભીખાભાઈ સોનાણી
(રોજીદ)
શ્રીમતી અલકાબેન ચંદ્રકાંતભાઈ માંગુકિયા
(તગડી)
શ્રીમતી સવિતાબેન કાળુભાઈ ઈટાળીયા
(ભીમનાથ)
શ્રીમતી ભાવનાબેન જગદીશભાઈ ગઢીયા
(રામપરા)
શ્રીમતી મીતાબેન ગોપાળભાઈ પવાશીયા
(સાળંગપુર)
શ્રીમતી હર્ષાબેન રણછોડભાઈ લવાણી
(સાળંગપુર)
શ્રીમતી દેવિકાબેન મોહનભાઈ કાંસોદરીયા
(સાળંગપુર)
શ્રીમતી ચેતનાબેન ભરતભાઈ ગઢીયા
(ચંદરવા)
શ્રીમતી લીલાબેન ઓધવજીભાઈ સાકરીયા
(રામપરા)
શ્રીમતી રેખાબેન ઝવેરભાઈ ડાભી
(રામપરા)
શ્રીમતી સવિતાબેન મોહનભાઈ ડાભી
(રામપરા)
સ્વ.લક્ષ્મીબેન વશરામભાઈ ઈટાળીયા
(ગોરાસુ)
શ્રીમતી ચંપાબેન નરશીભાઈ રૂપાણી
(ઉમરગઢ)
શ્રીમતી વિમળાબેન જયદેવભાઈ દિયોરા
(નાવડા)
શ્રીમતી સવિતાબેન ત્રિકમભાઈ નાવડીયા
(જાળીલા)
શ્રીમતી કમળાબેન સવજીભાઈ પટેલ
(ખસતા)
શ્રીમતી મંજુલાબેન રણછોડભાઈ કળથીયા
(કુંડલી)
શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન પ્રાગજીભાઈ દિયોરા
(પીપરીયા)
શ્રીમતી જયાબેન દેવરાજભાઈ સવાણી
(નાવડા)
સ્વ.શાંતુબેન રવજીભાઈ વિરડીયા
(સાંગાસર)


વિધવા બહેનોના બાળકો માટે શૈક્ષણિક ફંડના દાતાશ્રીઓ

શ્રી માવજીભાઈ પ્રેમજીભાઈ સવાણી
(ગુંદા)
શ્રી જસમતભાઈ નાનુભાઈ વિડીયા
(ઢાઢોદર)
શ્રી જાદવભાઈ રામજીભાઈ મોણપરા
(નાવડા)
શ્રી પ્રેમજીભાઈ ગોપાળભાઈ નાવડા
()
શ્રી ભીખાભાઈ વાલજીભાઈ સોનાણી
(રોજીદ)
શ્રી હર્ષદભાઈ લાલજીભાઈ ડાંગશીયા
(ભડીયાદ)
શ્રી કાળુભાઈ કાનજીભાઈ ઈટાળીયા
(ભીમનાથ)
શ્રી લાભુભાઈ હરજીભાઈ ગઢીયા
(રામપરા)
શ્રીમતી લીલાબેન લાલજીભાઈ ગઢીયા
(રામપરા)
શ્રી ત્રિકમભાઈ પ્રેમજીભાઈ નાવડીયા
(જાળીલા)
સ્વ.મનોજભાઈ ધરમશીભાઈ ડુંગરાણી
(નાવડા)
ગં.સ્વ.જમનાબેન કરશનભાઈ સવાણી
(નાવડા)
સ્વ.મોહનભાઈ જેઠાભાઈ મોણપરા
(સાળંગપુર)

વિશિષ્ટ સહાયક દાતાશ્રીઓ

શ્રી પ્રેમજીભાઈ ગોપાળભાઈ મોણપરા
(નાવડા)
શ્રી મોહનભાઈ હરજીભાઈ સાકરીયા
(રામપરા)
શ્રી બિપીનભાઈ લાલજીભાઈ ગઢીયા
(રામપરા)
શ્રી માવજીભાઈ ગગજીભાઈ ઈટાળીયા
(પોલારપુર)
શ્રી સુખદેવભાઈ મોહનભાઈ ડાભી
(રામપરા)
શ્રી દેવરાજભાઈ દુલાભાઈ અણધણ
(નાવડા)
શ્રી રમણભાઈ ઓધવજીભાઈ ડુંગરાણી
(નાવડા)
સ્વ.મોહનભાઈ અમરશીભાઈ સોજીત્રા
(ખાંભડા)
શ્રી હરજીભાઈ રામજીભાઈ સોનાણી
(ઓતારીયા)
શ્રી જીતુભાઈ નાથુભાઈ વાઘાણી
(નાવડા)
શ્રી નરશીભાઈ નથુભાઈ વાઘાણી
(નાવડા)


શિક્ષણ નિધી ફંડના દાતાશ્રીઓ

શ્રી અરવિંદભાઈ રણછોડભાઈ બોધરા
(પીપરીયા)
શ્રી રવજીભાઈ પ્રેમજીભાઈ મોણપરા
(નાવડા)
શ્રી જસમતભાઈ નાનુભાઈ વિડીયા
(ઢાઢોદર)
શ્રી કાળુભાઈ કાનજીભાઈ ઈટાળીયા
(ભીમનાથ)
શ્રી જગદીશભાઈ લાભુભાઈ ગઢીયા
(રામપરા)
શ્રી ધરમશીભાઈ હરજીભાઈ મોરડીયા
(અમદાવાદ)
શ્રી વિરેન્દ્રભાઈ દેવજીભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી ઈશ્વરભાઈ પ્રેમજીભાઈ સવાણી
(ગુંદા)
શ્રી જાદવભાઈ રામજીભાઈ મોણપરા
(નાવડા)
શ્રી ભીખાભાઈ વાલજીભાઈ સોનાણી
(રોજીદ)
શ્રી અતુલભાઈ ધનજીભાઈ ડુંગરાણી
(રોજીદ)
શ્રી હર્ષદભાઈ લાલજીભાઈ ડાંગશીયા
(ભડીયાદ)
શ્રીમતી લીલાબેન લાલજીભાઈ ગઢીયા
(રામપરા)


રીડીંગ હોલના દાતાશ્રીઓ

શ્રી ઝુંઝાભાઈ પદમશીભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી જેરામભાઈ પદમશીભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી વલ્લભભાઈ પદમશીભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી ધરમભાઇ પદમશીભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી વિરેન્દ્રભાઈ દેવજીભાઈ કાંસોદરીયા
(નાવડા)
શ્રી વલ્લભભાઈ પ્રેમજીભાઈ સવાણી
(ગુંદા)
ગૌ.વા.શાંતુબેન નાનુભાઈ વિડીયા
(ઢાઢોદર)
શ્રી પ્રેમજીભાઈ ગોપાળભાઈ મોણપરા
(નાવડા)
સ્વ.વિનોદભાઈ મોહનભાઈ સાકરીયા
(રામપરા)
શ્રી પોપટભાઈ નારણભાઈ ડુંગરાણી
(આકરું)
શ્રી દામજીભાઈ ધરમશીભાઈ પાવશીયા
(ગુંદા)
શ્રી રવજીભાઈ ધરમશીભાઈ પાવશીયા
(ગુંદા)
શ્રી ભીખાભાઈ વાલજીભાઈ સોનાણી
(રોજીદ)
શ્રી વલ્લભભાઈ રણછોડભાઈ બોધરા
(પીપરીયા)
શ્રી ઓધવજીભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ ડુંગરાણી
(નાવડા)
સ્વ.હરજીભાઈ મોનાભાઇ ગઢીયા
(રામપરા)
શ્રી કાળુભાઈ કાનજીભાઈ ઈટાળીયા
(ભીમનાથ)
સ્વ.ડૉ.સવજીભાઈ જાદવભાઈ કુંજડીયા
(ભડીયાદ)
શ્રી જીતુભાઈ નાથુભાઈ વાઘાણી
(નાવડા)
સ્વ.લવજીભાઈ વાલજીભાઈ માંગુકિયા
(નાવડા)
શ્રી પ્રેમજીભાઈ ધનજીભાઈ વઘાસીયા
(નાવડા)
શ્રી બુરાનપુર યુવક મંડળ
(સુરત)
શ્રી બાબુભાઈ લાલજીભાઈ બોધરા
(પીપરીયા)
સ્વ.રવજીભાઈ મોહનભાઈ રૂપાણી
(ઉમરગઢ)
શ્રીમતી પુરીબેન હરિભાઈ ગોળકીયા
(ચંદરવા)
સ્વ.હરજીભાઈ ઝવેરભાઈ દિયોરા
(પીપરીયા)
સ્વ.માધવજીભાઈ હરજીભાઈ દિયોરા
(પીપરીયા)
સ્વ.કલ્યાણભાઈ ગોપાળભાઈ મોણપરા
(નાવડા)
સ્વ.આંબાભાઈ માવજીભાઈ સુતરીયા
(જીવાપર)
સ્વ.વશરામભાઈ માવજીભાઈ સુતરીયા
(જીવાપર)
શ્રી નરશીભાઈ મનજીભાઈ સંઘાણી
(ભડીયાદ)
શ્રી ઈશ્વરભાઈ પ્રેમજીભાઈ સવાણી
(ગુંદા)


ગામ પ્રતિનિધિશ્રીઓ

શ્રી સુરેશભાઈ લાલજીભાઈ ઘેલાણી
(આકરું)
શ્રી દિલીપભાઈ ગોપાળભાઈ કોશિયા
(અંકેવાળીયા)
શ્રી મગનભાઈ લાલજીભાઈ બપોદારીયા
(બાજરડા)
શ્રી વીરજીભાઈ ઓધવજીભાઈ ટુંડીયા
(ભડીયાદ)
શ્રી હિતેશભાઈ રણછોડભાઈ વાનાણી
(ભલગામડા)
શ્રી લલીતભાઈ રણછોડભાઈ મોરડીયા
(ભીમનાથ)
શ્રી ઘનશ્યામભાઈ સામજીભાઈ ધામેલીયા
(બુરાનપુર)
શ્રી હરિભાઈ સવજીભાઈ ગોળકીયા
(ચંદરવા)
શ્રી રાકેશભાઈ મનજીભાઈ ગોધાણી
(ચરણકી)
શ્રી કાળુભાઈ જસમતભાઈ સોનાણી
(ચોકડી)
શ્રી માવજીભાઈ નાનજીભાઈ હિહોરીયા
(દેવળીયા)
શ્રી અશોક્ભાઈ પ્રાગજીભાઈ વિરડીયા
(ઢાઢોદર)
શ્રી ગટોરભાઈ ત્રિકમભાઈ ભુંગાણી
(ગાંફ)
શ્રી દેવજીભાઈ રામજીભાઈ સોનાણી
(ગોધાવટા)
શ્રી મેહુલભાઈ પરવાતભાઈ ઈટાળીયા
(ગોરાસુ)
શ્રી સવજીભાઈ વાલજીભાઈ પાવશીયા
(ગુંદા)
શ્રી મુકેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ચક્લાસીયા
(જાળીલા)
શ્રી નિકુંજભાઈ વશરામભાઈ નાવડીયા
(જાળીલા)
શ્રી મુળજીભાઈ મનજીભાઈ વસોયા
(જાળીલા)
શ્રી લાભુભાઈ દુલાભાઈ મોણપરા
(જીવાપર)
શ્રી ગીરીશભાઈ ભગવાનભાઈ કાનાણી
(જસકા)
શ્રી કિશોરભાઈ કરશનભાઈ સવાણી
(કાસીન્દ્રા)
શ્રી સુરેશભાઈ તુલસીભાઈ ચલોડીયા
(ખાંભડા)
શ્રી મેઘજીભાઈ ધરમશીભાઈ ચલોડીયા
(ખાંભડા)
શ્રી જીતુભાઈ ભીખાભાઈ હુણ
(ખમીદાણા)
શ્રી મનીષભાઈ વલ્લભભાઈ નાવડીયા
(ખસ્તા)
શ્રી પરસોત્તમભાઈ નારણભાઈ કળથીયા
(કુંડલી)
શ્રી પરસોત્તમભાઈ જીવરાજભાઈ ઘેલાણી
(મોરશીયા)
શ્રી યોગેશભાઈ ગોપાળભાઈ સવાણી
(નાવડા)
શ્રી લવજીભાઈ કરશનભાઈ સવાણી
(નાવડા)
શ્રી સવજીભાઈ ડાહ્યાભાઈ કાકડીયા
(ઓતારીયા)
શ્રી હરેશભાઈ ચતુરભાઈ ખેર
(પચ્છમ)
શ્રી રણછોડભાઈ નરશીભાઈ ગાબાણી
(પીપળ)
શ્રી હરેશભાઈ ભીમજીભાઈ દિયોરા
(પીપરીયા)
શ્રી દિનેશભાઈ ભીમજીભાઈ ઈટાળીયા
(પોલારપુર)
શ્રી હરકિશન બળદેવભાઈ શેટા
(રામપરા)
શ્રી યોગેશભાઈ ધીરૂભાઈ કાંસોદરીયા
(રાણપરી)
શ્રી હીરાભાઈ ગોવિંદભાઈ સોનાણી
(રોજીદ)
શ્રી અરવિંદભાઈ રવજીભાઈ ડુંગરાણી
(રોજીદ)
શ્રી અનીલભાઈ નારાણભાઈ મોણપરા
(સારંગપુર)
શ્રી હરેશભાઈ રવજીભાઈ મોરડીયા
(સાલાસર)
શ્રી કાંતિભાઈ રામજીભાઈ ડોબરીયા
(સાંગાસર)
શ્રી વિનોદભાઈ કરશનભાઈ પરબડીયા
(શાહપુર)
શ્રી કરશનભાઈ જેરામભાઈ ગોળકીયા
(સુંદરીયાણા)
શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પોપટભાઈ સવાણી
(તગડી)
શ્રી જીતેશભાઈ કરશનભાઈ ઢોલા
(ઉંચડી)
શ્રી જગદીશભાઈ નરશીભાઈ રૂપાણી
(ઉમરગઢ)
શ્રી પરેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ કાકડીયા
(વહિયા)
શ્રી ભગવાનભાઈ મનસુખભાઈ પટેલ
(વાસણા)
શ્રી શૈલેશભાઈ રાઘવભાઈ લાપાણી
(વેજળકા)
  ADD