કારોબારી સમિતિ

પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ મંત્રી સહમંત્રી
શ્રી જગદીશભાઈ એલ. ગઢીયા
(રામપરા)
શ્રી દિલીપભાઈ ભગવાનભાઈ મોણપરા
(નાવડા)
ડૉ. સંજય જી. ડુંગરાણી
(રોજીદ)
શ્રી અશોકભાઈ પ્રાગજીભાઈ વિરડીયા
(ઢાઢોદર)
 
ખજાનચી સહખજાનચી
શ્રી ગોપાળભાઈ શામજીભાઈ પાવશીયા
(સાળંગપુર)
શ્રી ભરતભાઈ ભીમજીભાઈ ગઢીયા
(ચંદરવા)


કારોબારી સમિતિ સભ્યશ્રીઓ

 
શ્રી જગદીશભાઈ નરશીભાઈ રુપાણી
(ઉમરગઢ)
શ્રી પરેશભાઈ મનજીભાઈ મોરડીયા
(સાલાસર)
શ્રી દેવરાજભાઈ ભીખાભાઈ નાવડીયા
(જાળીલા)
શ્રી સંજયભાઈ નારણભાઈ ઈટાળીયા
(પોલારપુર)
 
શ્રી વિનુભાઈ પ્રાગજીભાઈ અણઘણ
(નાવડા)
શ્રી પ્રવિણભાઈ ભગવાનભાઈ સુરતીયા
(જાળીલા)
શ્રી ઈશ્વરભાઈ લાભુભાઈ ચલોડીયા
(ખંભાડા)
શ્રી કાંતિભાઈ
(ગોરાસુ)
 
શ્રી દિનેશભાઈ ગઢીયા
(રોજીદ)
શ્રી રમેશભાઈ પુનાભાઈ ચલોડીયા
(ખાંભડા)
શ્રી ભાવેશભાઈ કાંતીભાઈ સોનાણી
(ગોધાવટા)
શ્રી ભીમજીભાઈ ભગવાનભાઈ બોદરા
(નાવડા)
 
શ્રી બાબુભાઈ કરશનભાઈ ધામેલીયા
(નાવડા)
મનીષભાઈ
શ્રી ઝવેરભાઈ મોહનભાઈ ડાભી
(રામપરા)
શ્રી બાબુભાઈ નાનજીભાઈ કોશિયા
(અંકેવાળીયા)
 
શ્રી ઘનશ્યામભાઈ લવજીભાઈ દિયોરા
(પીપરીયા)
શ્રી હર્ષદભાઈ ઘનશ્યામભાઈ સોનાણી
(ઓતારીયા)
શ્રી મહેશભાઈ રવજીભાઈ રૂપાણી
(ઉમરગઢ)
શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ ભીખાભાઈ સોનાણી
(રોજીદ)
શ્રી મનહરભાઈ આંબાભાઈ સુતરીયા
(જીવાપર)
શ્રી મુકેશભાઈ છગનભાઈ કળથીયા
(કુંડલી)
શ્રી પ્રવીણભાઈ
(રામપરા)
શ્રી રણછોડભાઈ પાવશીયા
(ઉમરગઢ)
     
શ્રી ઉપેન્દ્રભાઈ ઘનશ્યામભાઈ ઈટાલીયા
(ભીમનાથ)
     


સલાહકાર સમિતિ

શ્રી ભીખાભાઈ વાલજીભાઈ સોનાણી
(રોજીદ)
શ્રી પરશોત્તમભાઈ ભગવાનભાઈ બોદરા
(નાવડા)
શ્રી ઈશ્વરભાઈ પ્રેમજીભાઈ સવાણી
(ગુંદા)
શ્રી જસમતભાઈ નાનુભાઈ વિડીયા
(ઢાઢોદર)
શ્રી રવજીભાઈ પ્રેમજીભાઈ મોણપરા
(નાવડા)
શ્રી ત્રિકમભાઈ પ્રેમજીભાઈ નાવડીયા
(જાળીલા)
શ્રી વેલજીભાઈ પોપટભાઈ કળથીયા
(કુંડલી)
શ્રી અતુલભાઈ ધનજીભાઈ ડુંગરાણી
(રોજીદ)
   
શ્રી પ્રેમજીભાઈ રાઘવજીભાઈ ડાંગશીયા
(નાવડા)
શ્રી કાળુભાઈ કે. ઈટાળીયા
(ભીમનાથ)


  ADD